สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฤทัย  พิมพ์ไกร
2. เด็กหญิงชนิตา  จารุตัน
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พัดลม
 
1. นางสาววัฒนา  สันโดด
2. นางญาดา  ก้านแก้ว