สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ลุณพัฒน์
2. เด็กหญิงกวินทรา  สุขศรี
3. เด็กหญิงชฎาพร  บัวศรี
 
1. นายวินัย  โชคนัติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงณรัญญา  สุวะจันทร์
2. เด็กชายพัชรพล  จารุตัน
 
1. นางสาววัฒนา  สันโดด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงกาญจนา  แถมศรี
 
1. นายเฉลียว  ศุภษร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายกาญจะณ  อินทร์ตา
2. เด็กชายณัฐพล  ไกยสิทธิ์
3. เด็กชายธวัชชัย  เจริญรอด
4. เด็กชายนฤเบศษ์  โสดา
5. เด็กชายภูริภิทร  อำนวยพรรัชต์
6. เด็กชายอมรเทพ  ทองเกลี้ยง
 
1. นายธนู  มังคละกุล
2. นายเฉลียว  ศุภษร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกาญจะณ  อินทร์ตา
2. เด็กชายศรมงคล  ขุมคำ
3. เด็กชายสัชฌกร  วงเวียน
 
1. นายธนู  มังคละกุล
2. นางสาวยุพิน  จัทร์ถออด
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทนิภา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิชาดา  เขียวสอาด
3. เด็กหญิงสุชานันท  ยันตบุตร
 
1. นางญาดา  ก้านแก้ว
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พรมลุน
 
1. นางสาววัฒนา  สันโดด
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรภัทร  สุพรรณโมก
 
1. นายเฉลียว  ศุภษร