สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายวัชรินทร์   โสดา
2. เด็กหญิงศุภาพิชย์  อินธิชิต
 
1. นางประคิม   รูปสี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์   คำชมภู
2. เด็กชายแก้วอุดร  นามศรี
 
1. นายเรืองประทิน    เขียวสด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงปภารดา   นิวาส
 
1. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันทวัน   สุกทอง
 
1. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญนิกา   แก้วอาษา
 
1. นายกฤษดา   วงศายะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลยา   เผือกผกา
2. เด็กหญิงเกวลิน   เผือกผกา
 
1. นางสาวสุพรรณี   สีสุวะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงห์มุ้ย
2. เด็กหญิงภูมิติศาสตร์   ชะฏาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา   สิงพรม
 
1. นางสาววิลดา   อินธิชิต
2. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปรกรณ์   สิงห์น้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   สิมกันยา
3. เด็กชายอัครเดช   แก้งอาษา
 
1. นางสาววิลดา   อินธิชิต
2. นายไพฑูรย์  อินธิชิต
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายพัชรพล   ชิณกธรรม
 
1. นางพัชนี   สมตัว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 -    
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   อินธิชติ
 
1. นางสุกัญญา   ไกรสรสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 -    
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกิตติ์วรา   อินธิชิต
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   คำชมภู
 
1. นางบัวสอน   อินธิชิต
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -    
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันวา  คำแคน
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เลิศปาน
 
1. นางสาวนฤมล  สมรูป