สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายวัชรินทร์   โสดา
2. เด็กหญิงศุภาพิชย์  อินธิชิต
 
1. นางประคิม   รูปสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงปภารดา   นิวาส
 
1. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันทวัน   สุกทอง
 
1. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงห์มุ้ย
2. เด็กหญิงภูมิติศาสตร์   ชะฏาแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา   สิงพรม
 
1. นางสาววิลดา   อินธิชิต
2. นายอัมพร   แก้วชิณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปรกรณ์   สิงห์น้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   สิมกันยา
3. เด็กชายอัครเดช   แก้งอาษา
 
1. นางสาววิลดา   อินธิชิต
2. นายไพฑูรย์  อินธิชิต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   อินธิชติ
 
1. นางสุกัญญา   ไกรสรสวัสดิ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงกิตติ์วรา   อินธิชิต
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   คำชมภู
 
1. นางบัวสอน   อินธิชิต