สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองพิมพ์
 
1. นางสาวสมพิศ  ตีตา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ประจันทร์
2. เด็กหญิงสาวิกา  สุขเต็ม
 
1. นางสุภาณี  อัมพาพันธ์
2. นายสมบูรณ์  วันนา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุจิณันย์  ละศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  ฉลูศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอุมาวดี  กองบุญ
 
1. นายพิทักษ์  ฉลูศรี
2. นายปฏิพัทธ์  ฉลูศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  ลุนจักร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วิลามาศ
 
1. นายพิทักษ์  ฉลูศรี
2. นายปฏิพัทธ์  ฉลูศรี
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดาเหลา
2. เด็กหญิงน้ำใส  นิยมสุข
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาโปร่ง
 
1. นางสาวสมพิศ  ตีตา
2. นางสุภาณี  อัมพาพันธ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายจตุรพล  สตาดี
 
1. นายพิทักษ์  ฉลูศรี