สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำคำพิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระภา   ศรีวงษ์ราช
2. เด็กหญิงบัวคำ   แสงหิน
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  พรมโพธิ์ธิน
 
1. นางณัฐดา   สมไชย
2. นายไสว  สายป้อง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงนวลจันทร์   ประดับพรม
 
1. นางสาวยุภาวดี    ทานะกาศ