สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเล้า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  โคกมิ
2. เด็กหญิงนิชากุล  รวยทรัพย์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์ชุม
4. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณา
5. เด็กหญิงอริสรา  สุขล้วน
 
1. นางพัชรียา  สีบุดดี
2. นางสุทธิวรรณ  สีสำรวม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัติ  ทุมมา
 
1. นายจวน  เดชภูงา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ปัจจุโส
 
1. นางพัชรียา  สีบุดดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณา
 
1. นางสุทธิวรรณ  สีสำรวม