สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายวิทวัส  วงศ์โสภา
2. เด็กชายอัยการักษ์  เชื้ออ่อน
 
1. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  รี้พล
2. เด็กหญิงปนิสา  ลุนบุดดา
 
1. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิตตา  ลุนบุดดา
2. เด็กชายอาทิตย์  จันทะชารี
 
1. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
2. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุณพาที
2. เด็กชายธนเมธ  บัวถา
3. เด็กชายธัญญกรณ์  ยศรุ่งเรือง
4. เด็กชายธีระพงษ์  เชื้ออ่อน
5. เด็กชายวัชรพงศ์  จันทระโคตร
6. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้ออ่อน
 
1. นางสาวนิภาพร  รอบรู้
2. นางสาวนภาจรี  สิงห์คำ
3. นายชูศักดิ์  ศุภราชัยกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยะโอชะ
2. เด็กชายจีระวัฒน์  จันสด
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ขลุ่ยกระโทก
4. เด็กหญิงชุตินันท์  ลาดสมดี
5. เด็กหญิงพรรณรายณ์  วงศ์โสภา
6. เด็กหญิงรัชนก  เบ้าน้อย
 
1. นายประมอญ  สูงสง่า
2. นายวรวัส  โพธิ์งาม
3. นางเพชรศรี  ศุภราชัยกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอบรู้
2. เด็กหญิงสุพรรณี  หงษ์ศรี
 
1. นางนิภาพร  รอบรู้