สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัตพร  ขัมภะกิจ
2. เด็กชายปรเชษฐ์  จิตรแก้ว
3. เด็กหญิงอุมากร  ทิตะโพธิ์
 
1. นางนวนจันทร์  ขัมภะกิจ
2. นางสาวพรวิไล  กลมเกลี้ยง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงสายฝน   แก้วดาวเรือง
 
1. นางสาวสมยงค์  กาสีวงค์