สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกันลยา  แสงแดง
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนิภาดา   จันทะชาลี
 
1. นางกัญญาภัค   มันธุภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายอัฐพล  โสภี
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกันยา
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สอนวิเศษ
 
1. นางประภาวดี   กาสา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายมงคล  สุภโกศล
 
1. นางประภาวดี  กาสา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายวรเชษฐ์  พุฒโสม
 
1. นางประภาวดี  กาสา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวิชิต   ป้องอุทา
2. เด็กชายศุภโชค   สีแหล้
3. เด็กชายโยธิน   พุฒโสม
 
1. นางพัทยา    แสนทวีสุข
2. นายจิระเดช   พุฒโสม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิญญดา  พิมสุตะ
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์พุฒ
 
1. นายรัฐเขต   วงศ์ผา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์พุฒ
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภิญญดา   พิมสุตะ
 
1. นายรัฐเขต   วงศ์ผา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์พุฒ
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมลธิการณ์  ขันสิงห์
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กชายกัมปนาท  ศุภนานัย
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิกานต์   ทองลิ่มสุด
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สมสิน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปานตะวัน   โสมศรี
2. เด็กหญิงเสาวภา   หลักคำ
 
1. นายนพรัตน์   ดันนอก
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวภา
2. เด็กหญิงอรอุมา  เมืองซ้าย
 
1. นายนพรัตน์  ดันนอก
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงพรนภัส   ชาสุรีย์
2. เด็กหญิงสุพัชชา   วงศ์หนูพะเนา
3. เด็กชายเนรมิต   สังขวรรณ
 
1. นางสาวดรุณี   คุณภาที
2. นางสาวชลธิยา   อ่อนพันธ์