สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงกันลยา  แสงแดง
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายอัฐพล  โสภี
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์   สอนวิเศษ
 
1. นางประภาวดี   กาสา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวิชิต   ป้องอุทา
2. เด็กชายศุภโชค   สีแหล้
3. เด็กชายโยธิน   พุฒโสม
 
1. นางพัทยา    แสนทวีสุข
2. นายจิระเดช   พุฒโสม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์พุฒ
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา