สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนิภาดา   จันทะชาลี
 
1. นางกัญญาภัค   มันธุภา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายมงคล  สุภโกศล
 
1. นางประภาวดี  กาสา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐยา  วงศ์พุฒ
 
1. นายรัฐเขต   วงศ์ผา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงภิญญดา   พิมสุตะ
 
1. นายรัฐเขต   วงศ์ผา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงมลธิการณ์  ขันสิงห์
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปานตะวัน   โสมศรี
2. เด็กหญิงเสาวภา   หลักคำ
 
1. นายนพรัตน์   ดันนอก