สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วกันยา
 
1. นางกัญญาภัค  มันธุภา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายวรเชษฐ์  พุฒโสม
 
1. นางประภาวดี  กาสา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิญญดา  พิมสุตะ
 
1. นายรัฐเขต  วงศ์ผา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวภา
2. เด็กหญิงอรอุมา  เมืองซ้าย
 
1. นายนพรัตน์  ดันนอก