สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายอัครพล   ป้องพัน
 
1. นายวันนา  ตุนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 23 1. เด็กหญิงชุติมา  ตุละ
2. เด็กชายศรายุทธ  ลาสิงห์
 
1. นายธนศักดิ์  เคนบุปผา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  เวียงเสมา
2. เด็กหญิงนิรบล  อเนกา
 
1. นายชูศักดิ์  เชื้อช้าง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา   พันธ์เขียน
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ฤาชา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลินดา  สุภาษร
 
1. นายนพรัตน์  เหล็กกล้า
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  โคสมบูรณ์
 
1. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงโอ๋  นิลเอวะ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร   แดงโสภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สมสิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าหาไชย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมสิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  หาระวงศ์
 
1. นายประชา  คำวรรณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา  จำปาขาว
2. นางสาวประกายรุ้ง  อเนกา
3. เด็กหญิงอรัญญา  พุธทาทาบ
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  สมสิน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยสุข
2. เด็กชายอาจหาญ  รุ่งเรือง
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีสว่าง
2. นายวันนา  ตุนา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลลดา   ภาวิเศษ
2. เด็กหญิงปวีณา   เสนาใหญ่
3. เด็กหญิงสุรัตนา   พิมพ์พันธ์
 
1. นางศิริวรรณ์   พันธ์ทอง
2. นางสาวสมคิด   คำวัน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนันทิชา   พึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   บุญสังข์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   คนที
 
1. นางศิริวรรณ์   พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์   ประหุน
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนศิริ  กมลเดช
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ประกิเลศ
3. เด็กหญิงศิริณะภา  ทางชอบ
 
1. นางฤดี  เครือสีดา
2. นางสาวแพรวนภา  ประทีปทอง
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัชพล  ใจคิด
2. เด็กชายนราธาร  จูมจันทร์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ตาดี
 
1. นางศิริวรรณ  พันธ์ทอง
2. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฝนฤทัย  ไชยคำ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  จันโยธา
3. เด็กชายอรรถพล   ศรีสว่าง
 
1. นางศิริวรรณ   พันธ์ทอง
2. นายนพรัตน์  เหล็กกล้า
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  ฉลองคุณ
 
1. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอ้อมใจ  อรจุล
 
1. นางสาวสมคิด  คำวััน
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานิช  โพธิสาร
2. เด็กชายสรุยุทธ  มะยุวงศ์
 
1. นายอัคคพงษ์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสมคิด  คำวัน
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองอินทร์
2. เด็กชายณัชพล  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวัศยา  แดงโสภา
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  ช่วยสุข
2. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสิงห์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทาลุน
 
1. นางศิริวรรณ  พันธ์ทอง
2. นางสาวสมคิด  คำวัน