สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายอัครพล   ป้องพัน
 
1. นายวันนา  ตุนา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  เวียงเสมา
2. เด็กหญิงนิรบล  อเนกา
 
1. นายชูศักดิ์  เชื้อช้าง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยสุข
2. เด็กชายอาจหาญ  รุ่งเรือง
 
1. นายอัครพงษ์  ศรีสว่าง
2. นายวันนา  ตุนา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงธนศิริ  กมลเดช
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ประกิเลศ
3. เด็กหญิงศิริณะภา  ทางชอบ
 
1. นางฤดี  เครือสีดา
2. นางสาวแพรวนภา  ประทีปทอง
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัชพล  ใจคิด
2. เด็กชายนราธาร  จูมจันทร์
3. เด็กชายเอกรัตน์  ตาดี
 
1. นางศิริวรรณ  พันธ์ทอง
2. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า