สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 23 1. เด็กหญิงชุติมา  ตุละ
2. เด็กชายศรายุทธ  ลาสิงห์
 
1. นายธนศักดิ์  เคนบุปผา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายธีรภัทร   แดงโสภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์   สมสิน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงปุณยาพร  เหล่าหาไชย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมสิน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลลดา   ภาวิเศษ
2. เด็กหญิงปวีณา   เสนาใหญ่
3. เด็กหญิงสุรัตนา   พิมพ์พันธ์
 
1. นางศิริวรรณ์   พันธ์ทอง
2. นางสาวสมคิด   คำวัน