สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิญญา   พันธ์เขียน
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ฤาชา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  โคสมบูรณ์
 
1. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงโอ๋  นิลเอวะ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  คำตา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  หาระวงศ์
 
1. นายประชา  คำวรรณ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา  จำปาขาว
2. นางสาวประกายรุ้ง  อเนกา
3. เด็กหญิงอรัญญา  พุธทาทาบ
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  สมสิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนันทิชา   พึ่งสิงห์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   บุญสังข์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ   คนที
 
1. นางศิริวรรณ์   พันธ์ทอง
2. นางเพชรรินทร์   ประหุน
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฝนฤทัย  ไชยคำ
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  จันโยธา
3. เด็กชายอรรถพล   ศรีสว่าง
 
1. นางศิริวรรณ   พันธ์ทอง
2. นายนพรัตน์  เหล็กกล้า
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  ฉลองคุณ
 
1. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอ้อมใจ  อรจุล
 
1. นางสาวสมคิด  คำวััน
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพานิช  โพธิสาร
2. เด็กชายสรุยุทธ  มะยุวงศ์
 
1. นายอัคคพงษ์  ศรีสว่าง
2. นางสาวสมคิด  คำวัน
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองอินทร์
2. เด็กชายณัชพล  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงวัศยา  แดงโสภา
 
1. นางศิริวรรณ์  พันธ์ทอง
2. นายนพรักษ์  เหล็กกล้า
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  ช่วยสุข
2. เด็กชายสุวสันต์  พึ่งสิงห์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันทาลุน
 
1. นางศิริวรรณ  พันธ์ทอง
2. นางสาวสมคิด  คำวัน