สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทะเสน
 
1. นางอรศรี  จัมปะโสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ดวงบุตร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มใส
 
1. นางวาสนา  ลานนท์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  รัตโน
2. เด็กชายชิตชนุ  หงห์สา
3. เด็กชายทัศนพงษ์  กลางประพันธ์
4. เด็กหญิงวิมลตรา  แจ่มใส
5. เด็กหญิงอพัชรา  เย็นใจ
 
1. นางสาวอัจจิมา  จำปาหอม
2. นางบุษบาบรรณ  ผ่องใส