สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลศิลา  นางาม
 
1. นางขวัญใจ  พลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงบุญหลง  เรืองอ่อน
 
1. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธิดา   อินโสม
2. เด็กชายนนทพัทธ์   สอนสา
3. เด็กชายศิวกร   สุยังกุล
 
1. นางพิลัยพร   เธียรทองอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายปริญญา  แย้มงาม
2. เด็กหญิงพรรษามณี  สุยังกุล
3. เด็กหญิงแพรพลอย  อ่อนนวล
 
1. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราชเสนา
 
1. นายณัฐพล  วงเวียน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายกิตติพศ   งามพักตร์
 
1. นายณัฐพล  วงเวียน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธณรัฐ   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงนิพาดา   กุลบุตร
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีหมอก
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุญหลง   เรืองอ่อน
2. เด็กชายปริญญา   แย้มงาม
3. เด็กหญิงพรรษามณี   สุยังกุล
 
1. นางกาญจนา   กุลบุตร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์   มามาก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   สมโคตร
 
1. นางนวลปรางค์   คำไชย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.7 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติชัย  เข็มธนู
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สิมมา
 
1. นายทรงศักดิ์  สิงหะไชย
2. นางนวลปรางค์   คำไชย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลสุดา  อุดมญาติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  สอนสา
3. เด็กหญิงพัชรา  ไชยนา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีฮ้อยคำ
5. เด็กหญิงวรนุช  สีหมอก
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินโสม
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ก่ำดำ
8. เด็กหญิงสุจิตราภา  อินทร์โสม
9. เด็กหญิงสุพัตรา  อินโสม
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำพิละ
 
1. นางสาวอุบล   พลสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   สีมันตะ
 
1. นางสาวอุบล   พลสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงใจ  ชาวตระการ
2. เด็กหญิงเสาวณี  กุลบุตร
 
1. นางพิลัยพร   เธียรทองอินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงชนิตรา  ลานนท์
 
1. นางกาญจนา  กุลบุตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายนนทชัย   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ริวงค์
3. เด็กหญิงวรรณภา   อินโสม
 
1. นางอำพาวรรณ   จ้องสาระ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอพิยดา   แก้วก้อน
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายเสกสรร   อ้วนล้ำ
 
1. นางขวัญใจ    พลสวัสดิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงบุษกร   จำนงค์สังข์
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษกร   จำนงค์สังข์
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรภัทร   แสนยามาศ
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา   คุณทา
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญสุข
 
1. นางขวัญใจ  พลสวัสดิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายเศวตโชติ   อินโสม
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายเสกสรร   อ้วนล้ำ
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงอพิยดา   แก้วก้อน
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกฤติเดช   ชูคำ
2. เด็กชายธนากร   สาทรราษฎร์
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ก้อนแก้ว
4. เด็กชายพีระเดช   ดำเนตร
5. เด็กชายศุภโชติ   ถานอ่อน
6. เด็กชายอนภัฒ    แจ้งบ้าน
 
1. นายสุวรรณ   สาธรราษฎร์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงอรทัย  กูดโสม
3. เด็กหญิงอารียา  สาทรราช
 
1. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 8 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   สีหมอก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   อ้วนล้ำ
 
1. นายฤทธิชัย   สายโพธิ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  อนุพาษา
2. เด็กชายวรรณการ  ชาวตระการ
 
1. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐกรณ์  อนุพาษา
2. เด็กชายวรรณการ  ชาวตระการ
 
1. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภา  กำไรงาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   อินโสม
3. เด็กหญิงอรัญญา  หาคำบุตร
 
1. นางอภิญญา   สุวรรณกูฎ
2. นางสุดารัตน์  ลาสิม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ราชเสนา
2. เด็กหญิงวิภาพร   แสนสุข
3. เด็กหญิงอัจฉรา   แถมวงษ์
 
1. นางอภิญญา   สุวรรณกูฏ
2. นางสุดารัตน์   ลาสิม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายจิณณพัต   มั่นคงดี
2. เด็กชายนัฐชนน   สิงห์คำ
3. เด็กหญิงสวรรญา  ผาหยาด
 
1. นางอำพาวรรณ   จ้องสาระ
2. นางสุดารัตน์  ลาสิม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงดวงฤดี   พละพันธ์
2. นางสาวสายชล   อ้วนล้ำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สอนสา
 
1. นายทวนเทพ   ยอดศิริ
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงชุตินันท์   พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุชาลินี  นางาม
3. เด็กหญิงสุพิชญา    บุญลาภ
 
1. นางระวีวรรณ   ศุภษร
2. นางจีระนันท์  ทวีท้าว
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์โสม
2. เด็กหญิงวาสนา  เชื้อบุญ
3. เด็กหญิงศศิพร  อินโสม
 
1. นางสาวสุชาดา  สามี
 
37 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรติพร   อินทร์โสม
2. เด็กชายรวิภาส   จันทันท้าว
 
1. นางนวลปรางค์    คำไชย์
2. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายรัชชานนท์   พลพิทักษ์
 
1. นางสาวสุชาดา  สามี
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพนมกร   คล้ายคลึง
 
1. นางกนกพร    สุขประเสริฐ
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร   อินทร์โสม
2. เด็กหญิงชลธิชา   อินทร์โสม
3. เด็กหญิงสุระพา   วงษ์ศิริ
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพนมกร    คล้ายคลึง
2. เด็กชายรัชชานนท์   พลพิทักษ์
 
1. นายฤทธิชัย   สายโพธิ์
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งธิวา   หาคำบุตร
2. เด็กชายอำพล   สาธรราษฎร์
 
1. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
2. นายณัฐพล  วงเวียน
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงศ์   บุญชิต
2. เด็กชายภาณุพงษ์   ผาหยาด
3. เด็กชายอนุพงศ์   ไชยผา
 
1. นางอำพาวรรณ   จ้องสาระ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัส   บัวเผื่อน
2. เด็กชายยุทธนา   อ้วนล้ำ
3. เด็กชายสุธี   ผาหยาด
 
1. นางอำพาวรรณ   จ้องสาระ