สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกมลศิลา  นางาม
 
1. นางขวัญใจ  พลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธิดา   อินโสม
2. เด็กชายนนทพัทธ์   สอนสา
3. เด็กชายศิวกร   สุยังกุล
 
1. นางพิลัยพร   เธียรทองอินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ราชเสนา
 
1. นายณัฐพล  วงเวียน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายกิตติพศ   งามพักตร์
 
1. นายณัฐพล  วงเวียน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธณรัฐ   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงนิพาดา   กุลบุตร
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีหมอก
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุญหลง   เรืองอ่อน
2. เด็กชายปริญญา   แย้มงาม
3. เด็กหญิงพรรษามณี   สุยังกุล
 
1. นางกาญจนา   กุลบุตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรภัทร   แสนยามาศ
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ