สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายปริญญา  แย้มงาม
2. เด็กหญิงพรรษามณี  สุยังกุล
3. เด็กหญิงแพรพลอย  อ่อนนวล
 
1. นางพิลัยพร  เธียรทองอินทร์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   สีมันตะ
 
1. นางสาวอุบล   พลสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงใจ  ชาวตระการ
2. เด็กหญิงเสาวณี  กุลบุตร
 
1. นางพิลัยพร   เธียรทองอินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายนนทชัย   สิงห์คำ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ริวงค์
3. เด็กหญิงวรรณภา   อินโสม
 
1. นางอำพาวรรณ   จ้องสาระ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กชายเสกสรร   อ้วนล้ำ
 
1. นางขวัญใจ    พลสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงบุษกร   จำนงค์สังข์
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษกร   จำนงค์สังข์
 
1. นางขวัญใจ   พลสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา   คุณทา
 
1. นางกนกพร   สุขประเสริฐ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกฤติเดช   ชูคำ
2. เด็กชายธนากร   สาทรราษฎร์
3. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ก้อนแก้ว
4. เด็กชายพีระเดช   ดำเนตร
5. เด็กชายศุภโชติ   ถานอ่อน
6. เด็กชายอนภัฒ    แจ้งบ้าน
 
1. นายสุวรรณ   สาธรราษฎร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 8 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   สีหมอก
2. เด็กหญิงวรรณวิษา   อ้วนล้ำ
 
1. นายฤทธิชัย   สายโพธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายณัฐกรณ์  อนุพาษา
2. เด็กชายวรรณการ  ชาวตระการ
 
1. นายฤทธิชัย  สายโพธิ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ราชเสนา
2. เด็กหญิงวิภาพร   แสนสุข
3. เด็กหญิงอัจฉรา   แถมวงษ์
 
1. นางอภิญญา   สุวรรณกูฏ
2. นางสุดารัตน์   ลาสิม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กชายรัชชานนท์   พลพิทักษ์
 
1. นางสาวสุชาดา  สามี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายพนมกร   คล้ายคลึง
 
1. นางกนกพร    สุขประเสริฐ