สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร   เชื้อพนม
 
1. นางสาวนฤมล   ภววิจารณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพณา    วงไชยา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สุธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   โสมสุด
 
1. นางสาวจินตนา   แก้วสิงห์
2. นางสาวสุนิษา   บุบผาถา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  ภูอ่าง
2. เด็กชายวีรภัทร  สุธรรมวงศ์
 
1. นางปฏิธาน   บัวทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายปริญญา   เจริญผล
2. เด็กชายอภิรักษ์   คำมงคล
 
1. นางจินตนา   แก้วสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภัทร   เคนแสน
2. เด็กหญิงจิราพร   สุภาษร
3. เด็กหญิงชนิกานต์   ฉวีรักษ์
4. เด็กหญิงวนิดา    สีทน
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ   ประเสริฐนู
 
1. นางสาวเศาวลักษณ์   แก้วชิณ
2. นางสาวอรัญญา   มูลสิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพร  วงศ์บา
2. เด็กหญิงชุติมา  สายเสมา
3. นางสาววัชราภรณ์  สีหาบุตร
4. นางสาวสุภาพร   ทองโสภา
5. นางสาวอาทิตยา  สังโสม
 
1. นางสาวเศาวลักษณ์  แก้วชิณ
2. นางสาวอรัญญา   มูลสิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพาลีรัตน์   จันทชาลี
 
1. นางมณี   ภววิจารย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 17 1. เด็กชายธนาพร  อินสอน
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ประชุมแดง
 
1. นางสาวชูใจ  ศิริทิพย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายสุรัตน์   วงไชยา
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย   โทแก้ว
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพร้อมพงษ์   เพียรดี
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์    เสียงเพราะ
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   สีดาดี
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิตยา  บัวผาดี
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพันธ์   ขันบุตรศรี
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงญาณิศา   โสมสุด
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นางสาวสุดาลักษณ์   แสงชัย
 
1. นายวุฒิชัย   ธิมาชัย
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายจรัญ   ธิตะโพธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  แสงเจริญ
3. เด็กชายธวัชชัย  อรเวก
4. เด็กชายศิริภพ  เพียรดี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีดาดี
6. เด็กชายเมธี  ทิพย์สิงห์
 
1. นายปฎิธาน  บัวทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมกริช  ขันจันทา
2. เด็กชายชิณวัตร  แก้วจุลศรี
3. เด็กชายทศพร  เหล่าบง
4. เด็กชายนันทวุฒิ  ไชยบุญญา
5. เด็กชายภัทรพล  รอบรู้
6. เด็กชายวิชัย  เมืองซอง
7. เด็กชายศรันย์  เคนนันท์
8. เด็กชายอุดร  ศรีนามะ
 
1. นายสีหาพล  สุภาว์
2. นายชาญวิทย์  ภววิจารณ์
3. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวนัย  สายสีดา
 
1. นายศิริพันธ์  จุรุเทียบ
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัญชา  คำใบ
 
1. นายวุฒิชัย  ธิมาชัย