สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิตชดา  สังขะวรรณ
 
1. นางนวลจันทร์  มาพระลับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงมณศิริธร  กุลโชติ
 
1. นายพิสุทธิ์  มาพระลับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงธีราพร  บุตรสิงห์
 
1. นายพิสุทธิ์  มาพระลับ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวริศา  สุดพาห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยกร  กาสา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คนบุญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรดา  สุริยะศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  มาศขาว
2. เด็กหญิงอาริยา  กุลโชติ
3. เด็กหญิงเทียบทอง  หนองแคน
 
1. นางเขียนพร  วงศ์กัณหา
2. นางสาวประภาพร  บัวถา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภกฤต  พั่วแดง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองโสภา
 
1. นางสาวประภาพร  บัวถา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายรัฐพล  สง่ากุล
2. เด็กชายศราวุฒิ  คุณภาที
 
1. นางเขียนพร  วงศ์กัณหา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญษรัตน์  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  อ่างศิลป์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญรัตน์
4. เด็กหญิงจิราพร   กุลโชติ
5. เด็กหญิงฌัชชาพร  บ้งพรม
6. เด็กหญิงฐิติมา  สัมมาวงศ์
7. เด็กหญิงปราริชาติ  เพิ่มพูน
8. เด็กหญิงพรสมินทร์  นันชาลี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี
10. เด็กหญิงสุนิตา  หมื่นหน้า
 
1. นายวสันต์  วงศ์กัณหา
2. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายศิวะ  เหล่าออง
 
1. นายณัฐพล  เจริญศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เกตุเอี่ยม
 
1. นายณัฐพล  เจริญศรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายพงศกร  สุดพาห์
 
1. นายณัฐพล  เจริญศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  เจริญสุข
 
1. นายณัฐพล  เจริญศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรียา  เหล่าอุทธา
2. เด็กหญิงลัคณา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวเมษญานันทุ์  คันศร
2. นางเขียนพร  วงศ์กัณหา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรมินทร์  ท้าวด่อน
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา  นันชะนา
 
1. นางสาวรุจิราวรรณ  ขันทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงพงพัสชณัน  วงคำเกิด
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  วงคำเกิด
 
1. นายนิเวศ  รูปแกะ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เปี่ยมพริ้ง
2. เด็กชายพลเดช  บุตรสิงห์
 
1. นายนิเวศ  รูปแกะ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พรมโสม
2. เด็กหญิงณชวัล  จันทร์สด
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อินน้อย
 
1. นางชาดา  สังขะวรรณ
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สงภักดี
2. เด็กหญิงวิภาดา  เหลากลม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พรมโสม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  จำเริญ
2. นางสาวศิริวรรณ  วงค์จำปา
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  บัวถา
2. เด็กหญิงฉัตริญา  กุมภาพงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งพรม
4. เด็กหญิงธัญชนก  ม้าทอง
5. เด็กชายธีระพงษ์  ภูยาแพทย์
6. เด็กชายธีรเดช  นรมาตย์
7. เด็กหญิงนภาพร  สุขสำราญ
8. เด็กหญิงปวีณา  สิมโสม
9. เด็กหญิงปาริชาติ  เพิ่มพูล
10. เด็กหญิงพรรณรัตน์  โกกาพันธุ์
11. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สด
12. เด็กหญิงรักษิตา  โคตรบรรดิษ
13. เด็กชายวรพล  คนสัน
14. เด็กหญิงวรรณรดา  นาคำแยก
15. เด็กชายวรายุทธ  ผาหยาด
16. เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วเนตร
17. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิภาค
18. เด็กหญิงศิริวิมล  กุจิรพันธ์
19. เด็กหญิงสุกานดา  ยุตกิจ
20. เด็กหญิงสุดา  สุขสำราญ
21. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทองแสน
22. เด็กหญิงสุภาณี  ว่องไว
23. เด็กหญิงอรอินทร์  สาจันทร์
24. เด็กหญิงอริสา  ไชยพันโท
25. เด็กชายอัฐพร  อ่อนพันธ์
26. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษา
27. เด็กหญิงเนมิตา  ขันสิงห์
28. เด็กชายเลอสรรค์  โสดา
29. เด็กชายเอกพล  นันทรักษ์
30. เด็กชายโชคทวี  พรมสำลี
 
1. นายทวีศักดิ์  กุมภาพงษ์
2. นางปัทมาภรณ์  วงศ์บุดดี
3. นายกรสุวรรณ  โพธิ์วิเศษ
4. นางสาววาทินี  ทองแสน
5. นางสาวประภาสิริ  รักโคตร
6. นางนวลจันทร์  มาพระลับ
7. นางสาววรางคณา  คำแก้ว