สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงธีราพร  บุตรสิงห์
 
1. นายพิสุทธิ์  มาพระลับ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  มาศขาว
2. เด็กหญิงอาริยา  กุลโชติ
3. เด็กหญิงเทียบทอง  หนองแคน
 
1. นางเขียนพร  วงศ์กัณหา
2. นางสาวประภาพร  บัวถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 70 เงิน 18 1. เด็กชายศิวะ  เหล่าออง
 
1. นายณัฐพล  เจริญศรี