สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    กุลรักษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์    ทาวะรมย์
 
1. นางปราศรัย    โสมณวัฒน์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ทาวะรมย์
2. เด็กหญิงพรนิภา   สีหนองฮ่าง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วคูณ
 
1. นายพวงพิศ    ผิวละมุน
2. นางสาวปราศัย  โสมณวัฒน์