สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ภักดีไทย
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงปุษยา  ชยกุล
2. เด็กหญิงโยษิตา  ดีสุดหา
 
1. นางบุษดี  รัตนมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิสาร
 
1. นางสาวธนาพร  วิริยสิทธาวัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศรา  ชานิคม
2. เด็กหญิงพรนภา  คติสุข
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภักดีไทย
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บานโคตรคุร
5. เด็กชายเลิศวิริยวิทย์  พลเดช
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แป้นชาวนา
 
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริสสรา  คำตา
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 -   1. นายกัณหา  จันทะรักษา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชราภร  นิระพัฒน์
2. เด็กหญิงพิชนาฏ  นิระพัฒน์
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
2. นางมัชนี  ลักขนัติ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รอบรู้
2. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ภูวิจิตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  ภูวิจิตร
 
1. นางรจนา  คำผุย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  คนขยัน
2. เด็กหญิงพิชานันต์  ธารประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
 
1. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
2. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มงคลมาศ
2. เด็กหญิงอาลิษา   พึ่งนา
 
1. นายอาณาจักร  เคลือศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุวิชา  สุยังกุล
2. เด็กหญิงแพรวา  ศรีภูวงศ์
 
1. นายอาณาจักร  เคลือศิริ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนมูล
2. เด็กชายธนบรรณ  มงคลมาศ
3. เด็กชายวีรภัทร  ขันวงศ์
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา  โพธิ์งาม
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ผายม
2. เด็กหญิงพัชริยา  มงคลคำขาว
3. เด็กหญิงรัตนพร  พาที
 
1. นางรุ่งญาดา  สุขเต็มดี
2. นางสาวพรทิพย์  พลอาจ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พละชาติ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สีมาฤทธิ์
3. เด็กชายพายุ  ปัญญาแก้ว
 
1. นางนันธิดา  ศรศรี
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  ไชยชุม
 
1. นางนันธิดา  ศรศรี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หลอดลัด
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุดไชย
3. เด็กชายภัทรวรรธน์  ไชยชุม
 
1. นางรุ่งญาดา  สุขเต็มดี
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินวัฒน์  จันดาจารย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชมอินทร์
3. เด็กชายอานัส  ปามุทา
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์