สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงปุษยา  ชยกุล
2. เด็กหญิงโยษิตา  ดีสุดหา
 
1. นางบุษดี  รัตนมูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รอบรู้
2. เด็กหญิงจิตรลัดดา  ภูวิจิตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสุดหา
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุวิชา  สุยังกุล
2. เด็กหญิงแพรวา  ศรีภูวงศ์
 
1. นายอาณาจักร  เคลือศิริ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายภัทรวรรธน์  ไชยชุม
 
1. นางนันธิดา  ศรศรี