สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพังเคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ภักดีไทย
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภัสษร  กองพร
 
1. นายอานนท์  ศรศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศรา  ชานิคม
2. เด็กหญิงพรนภา  คติสุข
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภักดีไทย
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  บานโคตรคุร
5. เด็กชายเลิศวิริยวิทย์  พลเดช
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แป้นชาวนา
 
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอริสสรา  คำตา
 
1. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารยา  ภูวิจิตร
 
1. นางรจนา  คำผุย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  คนขยัน
2. เด็กหญิงพิชานันต์  ธารประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทจิรา  สิงห์ดำ
 
1. นางรัตนาพร  โพธิ์สาร
2. นางวิภาภรณ์  จันจำปา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  มงคลมาศ
2. เด็กหญิงอาลิษา   พึ่งนา
 
1. นายอาณาจักร  เคลือศิริ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนมูล
2. เด็กชายธนบรรณ  มงคลมาศ
3. เด็กชายวีรภัทร  ขันวงศ์
 
1. นางพรสวรรค์  เครื่องกัณฑ์
2. นางรุ่งนภา  โพธิ์งาม
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ผายม
2. เด็กหญิงพัชริยา  มงคลคำขาว
3. เด็กหญิงรัตนพร  พาที
 
1. นางรุ่งญาดา  สุขเต็มดี
2. นางสาวพรทิพย์  พลอาจ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พละชาติ
2. เด็กชายจักรกฤษ  สีมาฤทธิ์
3. เด็กชายพายุ  ปัญญาแก้ว
 
1. นางนันธิดา  ศรศรี