สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มหาดไทย
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายกิติพงษ์  แก้วปัชชา
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ธรรมเกษ
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุรวุฒิ  เจริญจิตร
 
1. นางชัชนีย์  แดนดี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ชาติดา
2. เด็กหญิงปณิตา  สีล้วน
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  คมสัน
 
1. นายชาตรี  ตรีผลา
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราพร  ชินโชติ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สาสีมา
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางขวัญฤดี  โทบุตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มีศิริ
2. เด็กหญิงนริศรา  เครือคำ
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางขวัญฤดี  โทบุตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงปิยริดา  พงษ์สะพัง
 
1. นางสาววราภร  โสภา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจมั่น
2. เด็กชายคงกฤช  ดีไว
3. เด็กหญิงธัญกานต์  ศรแสง
4. เด็กชายพัชรพล   สัพเนตร
5. เด็กชายพัสกร   วันนา
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
2. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กชายธนเชษฐ์  รูปแกะ
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชาติดา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พาเชื้อ
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เครือคำ
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาเหลา
3. เด็กหญิงปวีณา  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รูปแกะ
5. เด็กหญิงมุกธิตา  เนมังสัง
6. เด็กหญิงรุจิรา  ดีไวย์
7. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญใหญ่
8. เด็กหญิงสรัลพร  แซ่กอ
9. เด็กหญิงสุวิมล  พันแสน
10. เด็กหญิงเทียนรุ่ง  รัตนก้านตรง
 
1. นางวาสนา  วงค์อินตา
2. นางวิไลลักษณ์  ศิริขันธ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สืบภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เสียงเสนาะ
 
1. นางวราพร  บำเพ็ญ
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เครือคำ
 
1. นายปกครอง  ชุติเนตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายโชคชัย  จันทร์คำนนท์
 
1. นายปกครอง  ชุติเนตร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนรินทร์  พรพรม
2. เด็กหญิงพัชรพร  พาเชื้อ
 
1. นายปกครอง  ชุติเนตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พาดี
 
1. นางวาสนา   วงศ์อินตา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ชาดดา
 
1. นางวิไลลักษณ์   ศิริขันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  หาญชัย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงดาราวดี  ภะวัง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิสรา   ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางวิไลลักษณ์   ศิริขันธ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนัญธิดา  สามัคคี
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วลี
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนภารัตน์  ศรีล้วน
2. เด็กชายภูมินันท์  ธรรมเกษ
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางชัชนีย์  แดนดี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปัสสาคำ
2. เด็กชายอนันตชัย  กางกั้น
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพร  เทียวไทย
2. เด็กหญิงยลลดา  มะปรางก่ำ
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางวราพร  บำเพ็ญ
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  คันธะเนตร
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ปัสสาคำ
3. เด็กชายอนันต์ชัย  กางกั้น
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางชัชนีย์  แดนดี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายณรงค์เดช  คำมุงคุณ
2. เด็กชายถาวร  ชาดดา
3. เด็กชายปรเมศร์  โสดามรรค
 
1. นางบุตรศรี  คำมูล
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ศรีคูณ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ลาวัลย์
3. เด็กหญิงสุพัฒธนา   สุดหล้า
 
1. นางเบญญาภา  วิเศษชลธาร
2. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรมทา
2. เด็กหญิงวารี  คำทา
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เครือคำ
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางเบญญาภา  วิเศษชลธาร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัฐดา   พาดี
2. เด็กหญิงหนูเพียร   พาดี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชาติดา
 
1. นางสาวบุตรศรี   คำมูล
2. นางเบญญาภา   วิเศษชลธาร