สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สืบภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เสียงเสนาะ
 
1. นางวราพร  บำเพ็ญ
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนัญธิดา  สามัคคี
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วลี
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนภารัตน์  ศรีล้วน
2. เด็กชายภูมินันท์  ธรรมเกษ
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางชัชนีย์  แดนดี