สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มหาดไทย
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายกิติพงษ์  แก้วปัชชา
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรกมล  ใจมั่น
2. เด็กชายคงกฤช  ดีไว
3. เด็กหญิงธัญกานต์  ศรแสง
4. เด็กชายพัชรพล   สัพเนตร
5. เด็กชายพัสกร   วันนา
 
1. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
2. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เครือคำ
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผาเหลา
3. เด็กหญิงปวีณา  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รูปแกะ
5. เด็กหญิงมุกธิตา  เนมังสัง
6. เด็กหญิงรุจิรา  ดีไวย์
7. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญใหญ่
8. เด็กหญิงสรัลพร  แซ่กอ
9. เด็กหญิงสุวิมล  พันแสน
10. เด็กหญิงเทียนรุ่ง  รัตนก้านตรง
 
1. นางวาสนา  วงค์อินตา
2. นางวิไลลักษณ์  ศิริขันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนรินทร์  พรพรม
2. เด็กหญิงพัชรพร  พาเชื้อ
 
1. นายปกครอง  ชุติเนตร