สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ชาติดา
2. เด็กหญิงปณิตา  สีล้วน
3. เด็กหญิงปรมาภรณ์  คมสัน
 
1. นายชาตรี  ตรีผลา
2. นายบรรดล  จันทร์หงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนราพร  ชินโชติ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สาสีมา
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางขวัญฤดี  โทบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  มีศิริ
2. เด็กหญิงนริศรา  เครือคำ
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางขวัญฤดี  โทบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 1. เด็กชายธนเชษฐ์  รูปแกะ
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชาติดา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พาเชื้อ
 
1. นางปรียา  อ้วนใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายโชคชัย  จันทร์คำนนท์
 
1. นายปกครอง  ชุติเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา   พาดี
 
1. นางวาสนา   วงศ์อินตา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   ชาดดา
 
1. นางวิไลลักษณ์   ศิริขันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรรินทร์  หาญชัย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงดาราวดี  ภะวัง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ศิริบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิสรา   ฉัตรสุวรรณ
 
1. นางวิไลลักษณ์   ศิริขันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปัสสาคำ
2. เด็กชายอนันตชัย  กางกั้น
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาพร  เทียวไทย
2. เด็กหญิงยลลดา  มะปรางก่ำ
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางวราพร  บำเพ็ญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  คันธะเนตร
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  ปัสสาคำ
3. เด็กชายอนันต์ชัย  กางกั้น
 
1. นางสาวนฤมล  กรินรักษ์
2. นางชัชนีย์  แดนดี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายณรงค์เดช  คำมุงคุณ
2. เด็กชายถาวร  ชาดดา
3. เด็กชายปรเมศร์  โสดามรรค
 
1. นางบุตรศรี  คำมูล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ศรีคูณ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ลาวัลย์
3. เด็กหญิงสุพัฒธนา   สุดหล้า
 
1. นางเบญญาภา  วิเศษชลธาร
2. นางสาวบุตรศรี  คำมูล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรมทา
2. เด็กหญิงวารี  คำทา
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เครือคำ
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางเบญญาภา  วิเศษชลธาร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัฐดา   พาดี
2. เด็กหญิงหนูเพียร   พาดี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชาติดา
 
1. นางสาวบุตรศรี   คำมูล
2. นางเบญญาภา   วิเศษชลธาร