สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจัสมิน   แก้วเนตร
 
1. นางศศิกาน    แก่นสาร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนิพนธ์   คุ้มเมือง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   ทองจุลละ
 
1. นายอาคม   พรหมศร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐกรณ์   เขียวสด
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   ไชยนาม
3. เด็กหญิงสุธาสินี   ยาหอม
 
1. นายเฉลิมพล   สุทธิกุล
2. นางนภารัตน์   เสริมทรัพย์