สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กุลธิ
 
1. นายประจักษ์  คนฉลาด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิระพา  เฉวียงวงค์
2. เด็กหญิงนันธิดา  บัวถา
3. เด็กหญิงบุษยา  สมรูป
 
1. นายเรืองฤทธิ์  แสงทอง
2. นายวัฒนพงษ์  สุธรรมวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.8 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินแปลง
 
1. นายโกเมนทร์  คงเที่ยง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิยะรี  พินธุรัก
 
1. นางสาวพรรณภา  จันทร์ปุ่ม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนากร  ยาหอม
2. เด็กชายธีระพงษ์  จิ๋วแก้ว
3. เด็กชายพนมกร  ธงชัยเวชกุล
 
1. นายโสนง  ปราบภัย
2. นายวัฒนพงษ์  สุธรรมวง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญคำภา
2. เด็กหญิงมาลิสา  จันทชารี
3. เด็กหญิงวรนุช  สุขแดง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  แสงทอง
2. นายโกเมนทร์  คงเที่ยง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญไท
2. เด็กหญิงสุนิสา  พนมแก้ว
3. เด็กหญิงเอนิตา  แสงฉวี
 
1. นายเรืองฤทธิ์  แสงทอง
2. นายโกเมนทร์  คงเที่ยง
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย  เปลี่ยนสำโรง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  รอบรู้
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายวรากร  คนเที่ยง
2. เด็กชายเกรียงไกร  บุญเรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุธรรมวงค์