สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิชา  การสมโชค
2. เด็กชายสุรพงศ์  แก้วสว่าง
3. เด็กหญิงอรวี  มณีจันทร์
 
1. นางนคร  ทีรวม
2. นายสุรเชษฐ  ปาสาบุตร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาสาบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงนวน
3. เด็กชายสุริยประภา  วรรณวัตร
 
1. นางสาวชลธิชา  ไม้น้อย
2. นางนาตยา  บุญล้อม
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  พลแสน
 
1. นายสุรเชษฐ  ปาสาบุตร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายพิชชัยญา  วงศ์กลม
 
1. นายสุรเชษฐ  ปาสาบุตร