สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนบุบผา
 
1. นางสมใจ  มัฐผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  บุญกว้าง
 
1. นางนิตยา  เพียวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญ์ทรัสตี  ภะวัง
 
1. นางสมใจ  มัฐผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงอลิชา  บุญเอนก
 
1. นางอัมพร  สีหาพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ
3. เด็กหญิงภัทราภา  โพธิ
 
1. นางพัฒนาพร  ทองลอง
2. นางอัมพร  สีหาพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมาริษา  สุธรรมมา
2. เด็กหญิงอนุชิตา  พบที่พัก
3. เด็กหญิงแพรดาว  ขนันเสียง
 
1. นางพัฒนาพร  ทองลอง
2. นางสาวรวีวรรณ  หมั้นทรัพย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายคฑายุทธ  พรจันทร์
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญเอนก
3. เด็กหญิงอัญชนิดา  ดีไวย์
 
1. นางสมใจ  มัฐผา
2. นางสาววนิดา  บานที
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายวัชรพล  เพิงผา
 
1. นางสาววนิดา  บานที
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐตยา  สีหานาม
2. เด็กชายวรพล  ทาบุดดา
3. เด็กหญิงวาจา  ชะโกฎ
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สีหาพงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา   สุพรม
2. เด็กชายบาส   แก่นจำปา
3. นางสาววรรณิดา   คำทา
 
1. นางนวลจันทร์   สีหาพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย   สีหาพงศ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายภูตะวัน  ทีเขียว
2. เด็กหญิงอรุณรัศมี  หนาแน่น
 
1. นางสาวจิรัชญา  พวงจำปา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนิสรา  พุฒหอม
2. เด็กหญิงเบญจสิริ  ภะวัง
 
1. นางนิตยา  เพียวงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ  หมั้นทรัพย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรรยามล  พรจันทร์
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำภู
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  แก้วปัชฌาย์
 
1. นางสุปราณี  จันดาษ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิริยนุช  ภะวัง
2. เด็กหญิงอานัตยา  รอบโลก
 
1. นางสุปราณี  จันดาษ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พาระนา
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธู์พาห์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยนิวัฒน์  แสนเลิศ
2. เด็กชายพฤษภา  คมสัน
3. เด็กชายไชยภัทร  ธิมาทา
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
2. นางพนมพร  ภะวัง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายฉันชนก  กะลาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บุตรจันทร์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  เหลาผา
 
1. นายสุรวุฒิ  พันธุ์พาห์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สีหาพงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์   ทองทับ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คู่แก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชมภูแสน
 
1. นายสุระชัย  สุดหา
2. นายสุรวุฒิ  พันธ์ุพาห์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงขจีวัลย์    ทันทิมา
 
1. นายวัยวุฒิ   ชุมนุม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมศรีนฤภร
 
1. นายวัยวุฒิ   ชุมนุม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมศรีนฤภรณ์
 
1. นายวัยวุฒิ  ชุมนุม
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณีรนุช  ดารา
2. เด็กชายสิรธีร์  คำสิงห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนแก้ว
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   คำทา
2. เด็กหญิงขนิฐา   วิชามาก
3. เด็กชายวัชรพล   สีหล้า
 
1. นางนิตยา   เพียวงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ   หมั้นทรัพย์