สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้า (รัฐราษฎ์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนบุบผา
 
1. นางสมใจ  มัฐผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 17 1. เด็กหญิงอลิชา  บุญเอนก
 
1. นางอัมพร  สีหาพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูศรีฐาน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ
3. เด็กหญิงภัทราภา  โพธิ
 
1. นางพัฒนาพร  ทองลอง
2. นางอัมพร  สีหาพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายวัชรพล  เพิงผา
 
1. นางสาววนิดา  บานที
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐตยา  สีหานาม
2. เด็กชายวรพล  ทาบุดดา
3. เด็กหญิงวาจา  ชะโกฎ
 
1. นางนวลจันทร์  สีหาพงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  สีหาพงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา   สุพรม
2. เด็กชายบาส   แก่นจำปา
3. นางสาววรรณิดา   คำทา
 
1. นางนวลจันทร์   สีหาพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย   สีหาพงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธนิสรา  พุฒหอม
2. เด็กหญิงเบญจสิริ  ภะวัง
 
1. นางนิตยา  เพียวงศ์
2. นางสาวรวีวรรณ  หมั้นทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำภู
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์  แก้วปัชฌาย์
 
1. นางสุปราณี  จันดาษ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิริยนุช  ภะวัง
2. เด็กหญิงอานัตยา  รอบโลก
 
1. นางสุปราณี  จันดาษ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงขจีวัลย์    ทันทิมา
 
1. นายวัยวุฒิ   ชุมนุม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมศรีนฤภร
 
1. นายวัยวุฒิ   ชุมนุม