สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียงคำ
 
1. นางมิลันตี  สีเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิษนุ  รื่นเริง
 
1. นางบุญส่ง  คงฉันท์มิตรกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิราณี  จันทรุกขา
 
1. นางณพัฐอร  โคตพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
 
1. นางมิลันตรี  สีเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
 
1. นางสายไหม  สมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ
3. เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์
 
1. นางบุระยัน  ฐิตะสาร
2. นางสาวพิมทิชา  แสงจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  วังวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วลี
3. เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา
 
1. นางณพัฐอร  โคตพงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปรัยาภรณ์  บุญมาปัด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีธัญญารัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อสูง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีธัญญารัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเมฐานีว์  อุนานันทพงศ์
 
1. นางจำนง  มูลมี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมชาญ  คำหาญ
 
1. นางจำนง  มาเหลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เงาแจ้ง
2. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง
 
1. นางสาววราพร  วิลาบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธนัยพร  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหาดี
3. เด็กหญิงไปรยา  หนูดี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีธัญญารัตน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
2. เด็กหญิงอรอุมา  ชิณวงศ์
 
1. นางทัศนีย์  อ่อนยอง
2. นางมิลันตี  สีเขียว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรายรัตน์  ล้วนคัด
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พิมพ์รัตน์
 
1. นางสุพิมพ์ภัค  โขมะพัฒน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุพล
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่กำชัย
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
3. เด็กชายณัญยศ  เยาวศรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สีใส
5. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สิงห์
6. เด็กหญิงภัทรภร  พาโยพัด
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร
9. เด็กหญิงอิสตรี  เชื้อท้าว
10. เด็กชายไชยวัฒน์  คำถาแก้ว
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรลี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชพร    สุขะตะ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    เขมะโกศลสันติ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์วีระขันธ์
4. เด็กหญิงพัชราภา    พึ่งหนู
5. เด็กหญิงวริศรา   ขาววงศ์
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิกุล
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  โลมรัตน์
2. นางอัจจิมา  พรลี
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 8 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เชื้อท้าว
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  จันทร์ทอง
3. เด็กชายสิริโชค  ถ้ำหิน
 
1. นางภาวนา  แดนดี
2. นางสาวพรรษศิรินทร์  สงวนสิน