สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปรัยาภรณ์  บุญมาปัด
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีธัญญารัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อสูง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศรีธัญญารัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเมฐานีว์  อุนานันทพงศ์
 
1. นางจำนง  มูลมี