สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียงคำ
 
1. นางมิลันตี  สีเขียว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า
 
1. นางสายไหม  สมบูรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ
3. เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์
 
1. นางบุระยัน  ฐิตะสาร
2. นางสาวพิมทิชา  แสงจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  เงาแจ้ง
2. เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
3. เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง
 
1. นางสาววราพร  วิลาบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
2. เด็กหญิงอรอุมา  ชิณวงศ์
 
1. นางทัศนีย์  อ่อนยอง
2. นางมิลันตี  สีเขียว