สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมคิด
 
1. นางสาวดวงพร  ทานุมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายถนพล  สุขเสริม
2. เด็กชายพีรภัทร์  ชินดา
3. เด็กชายวิทยา  แสนคูณ
 
1. นางสาวกิตติมา  จันทะนาม
2. นางสาวกนกพร  ภูธา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 17 1. เด็กหญิงธิติมา  ดาบุดดี
2. เด็กหญิงนฤมล  ปุนธิราช
3. เด็กหญิงปภาวดี  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวธัญพร  ยำยวน