สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  อยู่ทอง
2. เด็กชายโอมรัตนา  ภูมาศ
 
1. นางมนต์เทียน  สิมโสม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  อยู่ทอง
2. เด็กชายบุญสิทธิ์  เกิดเจริญสุข
3. เด็กหญิงปิยพร  แก้วก่อง
4. เด็กชายพีรพล  ยอดแสนคำ
5. เด็กชายโอมรัตนา  ภูมาศ
 
1. นายชาญชัย  ชาพิภักดิ์
2. นายกฤษฎา  สีราชา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วก่อง
2. เด็กหญิงลักษิการ  ประดู่ยศ
3. เด็กหญิงวารินี  พลอาษา
 
1. นางศศิวิมล  เสนาฤทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทิกา  สายใจ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสวงนาม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  สมรูป
 
1. นางสาวสุกฤตา  สุวะจันทร์
2. นางสาวจิรานุช  กันยาสาย