สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   สีมาฤทธิ์
 
1. นางวันทา   เดชารัตนชาติ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนิภา  ต้นสนยา
 
1. นางณิชกานต์  คัทมาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารทิศ
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย   ประชา
2. เด็กหญิงพิริยะ   คำภิลา
3. เด็กชายวีระภาพ   เทศวงศ์
 
1. นางณิชกานต์   คัทมาร
2. นางวันทา  เดชารัตนชาติ