สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงอารยา  บุญรัก
 
1. นางสาวดวงทิพย์  สีงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายพัชรพล   บุญเรือง
2. เด็กชายออย   ราชวงค์ศักดิ์
 
1. นายชวลิต   นุกูลการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายมงคล   โสภะวัง
2. เด็กชายไวพจน์   แก้วมณีวงค์
 
1. นายชวลิต   นุกูลการ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 1. นายธนะพงษ์  วงศ์ด้วง
2. นางสาวอาทิตยา  ไตรมูล
 
1. นางดารุณี  อุ่นเจริญ
2. นางธนภรณ์  เชือนรัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสายฝน  สีบานเย็น
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเทพ
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชิต  ชาหา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวเอมอร  ปัญญาวุฒิ
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายขุนพล   เทียนพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์   บุยเรือง
 
1. นางสาวฝนพร   แก้วเนตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุญิชา  อ่อนโก้ก
2. เด็กหญิงพรรษา  โคตรมุ้ย
 
1. นางสาวฝนพร  แก้วเนตร
2. นางสาวดวงทิพย์  สีงาม