สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสายฝน  สีบานเย็น
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองเทพ
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชิต  ชาหา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวเอมอร  ปัญญาวุฒิ
 
1. นายเชิดศักดิ์  ใจแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงบุญิชา  อ่อนโก้ก
2. เด็กหญิงพรรษา  โคตรมุ้ย
 
1. นางสาวฝนพร  แก้วเนตร
2. นางสาวดวงทิพย์  สีงาม