สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญแพง
 
1. นางลำไย  รัตนมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงวิภาษณีย์   ชัยเลิศ
 
1. นางลำไย  รัตนมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายสุพรรณ  จันทาลุน
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ชมชิด
 
1. นางนพมาศ  สมคิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวัลย์  พานอ่อน
 
1. นางนพมาศ  สมคิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชลลฎา  จำปาโท
 
1. นางนพมาศ  สมคิด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 1. เด็กชายภากร  แฝงกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยินดี
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. นายณรงค์ฤทธิ์   เหมแดง
2. เด็กชายธนพล  ปรากฏ
 
1. นายสมาน  ผุยคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  ประชุมชัย
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพกุล
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กชายพงษ์วิเศษ  ขันตี
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงประภาวดี  ทองพรม
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัณญาลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายภีรพงษ์  แสนแดง
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายวรากร  วงค์เคน
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  จำปาโท
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 -    
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายธนัญชัย  จันดาชัย
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุดมสันต์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
3. เด็กชายมนัส  ประไพรัตน์
4. นางสาวลักขณา  สำเภา
5. เด็กหญิงวรรณาพร  ป้อมสาหร่าย
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตุลา  เหล่ามาลา
2. เด็กหญิงวิระดา  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงวิสุนีย์  สิงห์เชื้้อ
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางวินิจ  ศรีวงศ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิละดาพร   วระบุญญา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   บุดดาเคย
3. เด็กหญิงสิริยากร   สุพสร
 
1. นางคำยุ่น   มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์   พร้อมวงค์
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  ประเคน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
2. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ดาบุดดี
 
1. นางวิไลภรณ์  พร้อมวงศ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ดาบุดดี
 
1. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงศ์