สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายสุพรรณ  จันทาลุน
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวัลย์  พานอ่อน
 
1. นางนพมาศ  สมคิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 1. เด็กชายภากร  แฝงกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยินดี
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงประภาวดี  ทองพรม
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัณญาลักษณ์  ดาบุดดี
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายวรากร  วงค์เคน
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นายธนัญชัย  จันดาชัย
 
1. นางรุ่งทิวา  เกษร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุดมสันต์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ประโลมนาม
3. เด็กชายมนัส  ประไพรัตน์
4. นางสาวลักขณา  สำเภา
5. เด็กหญิงวรรณาพร  ป้อมสาหร่าย
 
1. นายศุภวัฒน์  พระสว่าง
2. นางพจนีย์  พระสว่าง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตุลา  เหล่ามาลา
2. เด็กหญิงวิระดา  ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงวิสุนีย์  สิงห์เชื้้อ
 
1. นางคำยุ่น  มีธรรม
2. นางวินิจ  ศรีวงศ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิละดาพร   วระบุญญา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   บุดดาเคย
3. เด็กหญิงสิริยากร   สุพสร
 
1. นางคำยุ่น   มีธรรม
2. นางสาววิไลภรณ์   พร้อมวงค์
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  ประเคน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีมันตะ
 
1. นางสาววิไลภรณ์  พร้อมวงค์
2. นางรุ่งทิวา  เกษร