สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มทัศน์
 
1. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  จันทร์สูง
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พะธะนะ
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัจฉรา  นามโสภา
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สองสีดา
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิตา  เสียงเสนาะ
2. เด็กชายธงไชย  เลิศสงคราม
3. เด็กชายภูวิศ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
2. นางสาวสบาไพ  เย็นใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิศาชล  พิมพา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ้วนทูล
3. เด็กหญิงอรทัย  อเนกา
 
1. นางณัฐรียา  มีโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีระพงษ์  พูลภาพ
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปารณี  รักษาศรี
2. เด็กชายภูรินทร์  ดำน้อย
 
1. นางพิมพร  วังคะฮาต
2. นางตรีชฎา  ตละทา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกวี  ชารีรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ิลาภศิก
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
2. นางพิมพร  วังฆชาต
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนิสรา  พุทธรักษา
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงดาว
2. เด็กชายวรพล   เหล่ากลม
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   หมั้นดี
2. เด็กชายไกรพล   บุญเอนก
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ขันตี
2. เด็กหญิงวริศรา  กอบุญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พละไกร
4. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสีดา
5. เด็กหญิงอัญธิภา  ปาสา
 
1. นางอุบล  รุ่งเรือง
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงนวล
2. เด็กหญิงสิริมา  หัวนิล
3. เด็กหญิงสุจิตรา  รังทอง
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สุภาพ
5. เด็กหญิงเลิศวิไล  แสงสีดา
 
1. นางอุบล  รุ่งเรือง
2. นายณรงค์  ปาสา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   นักร้อง
2. เด็กชายพีรศิษฐ์  กุทอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  แสงทอง
4. เด็กหญิงอรพรรณ  พุทโธ
5. เด็กหญิงเกศกนก  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  จันทะนาม
2. นายกิตติพงษ์  จุรุเทียบ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุภาพ
2. เด็กชายธวัชชัย  เคหาวัตร
 
1. นายณรงค์  ปาสา
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัตพล  ลานนท์
2. เด็กชายทินกร  สุภาษร
 
1. นายเลื่อนวิทยา  ศรีสมุทร
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วรสิงห์
2. นางสาวหทัยทิพย์  สมร่าง
 
1. นายเลื่อนวิทยา  ศรีสมุทร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายชลัมพล  ไชยสีหา
2. เด็กชายอนุสรณ์  อ้วนทูล
3. เด็กชายเจษฎา  ชารีรักษ์
 
1. นายตะวัน  ทุ่มเที่ยง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายปริญญา    บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุพัตรา   บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายไชยันต์   การะพันธ์
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขตสยาม  พิกุลทอง
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายสรัล   สนสร้อย
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา   บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุ่มเที่ยง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงมนสิชา  หาวงษ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒพินิจ
 
1. นางมยุรา  ญวนขันธ์
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราภา  ถนอมสัตย์
2. เด็กหญิงชนันดา  หมั้นดี
3. เด็กหญิงสุกัลยา  โสมเกษตรินทร์
 
1. นางณัจฉรียา  มีโชติ
2. นางสาววงศ์วิไล  คำสวัสดิ์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรพล   สาโสม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชมชิต
3. เด็กหญิงอมิตตา   เหล่าบุญมา
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
2. นางพิมพร   วังคะฮาต
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายพีรศิษฐ์  กุทอง
 
1. นางมยุรา  ญวนขันธ์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายตะวัน  ทุุมเที่ยง
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธิชาติ  สิงห์สา
2. เด็กชายชลธี  คงยิ่ง
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชารีรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จุรุเทียบ
2. นางสาวณัฐิยา  สร้อยคำ
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริญญา  บัวกด
 
1. นายตะวัน  ทุมเที่ยง