สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สองสีดา
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พวงดาว
2. เด็กชายวรพล   เหล่ากลม
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัตพล  ลานนท์
2. เด็กชายทินกร  สุภาษร
 
1. นายเลื่อนวิทยา  ศรีสมุทร