สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แย้มทัศน์
 
1. นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พะธะนะ
 
1. นางสาวณัจฉรียา  มีโชติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนิสรา  พุทธรักษา
 
1. นางตรีชฎา  ตละทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญณรงค์   หมั้นดี
2. เด็กชายไกรพล   บุญเอนก
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วรสิงห์
2. นางสาวหทัยทิพย์  สมร่าง
 
1. นายเลื่อนวิทยา  ศรีสมุทร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายชลัมพล  ไชยสีหา
2. เด็กชายอนุสรณ์  อ้วนทูล
3. เด็กชายเจษฎา  ชารีรักษ์
 
1. นายตะวัน  ทุ่มเที่ยง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุพัตรา   บัวกด
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายไชยันต์   การะพันธ์
 
1. นายตะวัน   ทุมเที่ยง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรวิภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงมนสิชา  หาวงษ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒพินิจ
 
1. นางมยุรา  ญวนขันธ์
2. นางสุธาทิพย์  ทองยา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทรพล   สาโสม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ชมชิต
3. เด็กหญิงอมิตตา   เหล่าบุญมา
 
1. นายกิตติพงษ์   จุรุเทียบ
2. นางพิมพร   วังคะฮาต
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายพีรศิษฐ์  กุทอง
 
1. นางมยุรา  ญวนขันธ์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายตะวัน  ทุุมเที่ยง